فرم ثبت نام اولیه ثبت اختراع

  • خواهشمند است یکبار فرآیند را مطالعه فرمائید
  • 1- دانلود و مطالعه ی تعهدنامه
  • 2- تکمیل کردن فرم و پرداخت هزینه ثابت
  • 3- تکمیل اطلاعات طرح اختراع و فرم مشخصات مخترعین و مدرک
  • 4- ارسال فیزیکی فرم ها و مدارک و تعهدنامه امضاشده
  • دریافت تعهدنامه
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر